Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/pektyna/domains/solidarnosc-pektowin.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/pektyna/domains/solidarnosc-pektowin.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/pektyna/domains/solidarnosc-pektowin.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3689 Regulamin pracy – Solidarność Pektowin

Regulamin pracy

I. Przepisy wstępne

 

§ 1

Niniejszy regulamin pracy opracowano i przyjęto na podstawie następujących przepisów:

 1. art . 104 – 1044 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz.141 z póź. zm.);
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281);
 3. art. 26 pkt.2 ust. 4 i art. 30 ust.3 – 5 ustawy z dn. 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 z póź. zm.);
 4. art. 16, 17, 40, 41 ustawy z dn. 26 października 982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230  z póź. zm.);
 5. zakładowego układu zbiorowego pracy ZPOW „Pektowin” w Jaśle z dn. 11 maja 1998 roku z póź. zm.

§ 2

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane  z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 3

Niniejszy regulamin pracy uzgodniono w dniu 25 października 2001 roku z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” i Zarządem NSZZ  Pracowników „Pektowin”.

§ 4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. przepisach prawa – oznacza to przepisy wymienione w § 1 regulaminu pracy;
 2. pracodawcy –  oznacza to Zarząd ZPOW „Pektowin” Spółka z o.o. w Jaśle;
 3. pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną  na podstawie umowy o pracę;
 4. ZPOW „Pektowin” – oznacza ZPOW „Pektowin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle.

§ 5

Przepisy regulaminu pracy obowiązują  wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy.

§ 6

Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, obowiązany jest w każdy  piątek w godzinach 1400 – 1500 przyjmować pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw ogólnych ZPOW „Pektowin”, wyjaśniać je i analizować przyczyny ich powstawania oraz udzielać rzetelnych odpowiedzi skarżącym się lub wnioskodawcom.

§ 7

 1. Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz ZPOW „Pektowin” udziela  pracodawca lub osoby przez niego upoważnione.
 2. Bez zgody pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej nie można wydawać na zewnątrz, ani udostępniać nieupoważnionym osobom dokumentów i ich kserokopii zawierających  tajemnice służbowe lub państwowe, w tym związane z ochroną dóbr osobistych i ochroną danych osobowych.
 3. Osoby uprawnione na podstawie odrębnych  przepisów do przeprowadzania kontroli działalności  ZPOW „Pektowin” wykonują swoje kompetencje po uprzednim sprawdzeniu dokumentów uprawniających do kontroli i zawiadomieniu o niej pracodawcy lub osoby  upoważnionej oraz po dokonaniu stosownego wpisu do „Księgi kontroli”. Udostępnieniu i kopiowaniu podlegają tylko te dokumenty, które są niezbędne do wykonywania kontroli.

§ 8

Regulamin pracy podaje się do wiadomości każdego przyjmowanego do pracy pracownika, a zapoznanie się z jego treścią pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem w oświadczeniu. Oświadczenie zostaje dołączone do akt osobowych pracownika.

 

II. Organizacja pracy

 

§ 9

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. zaznajamiać pracownika podejmującego pracę z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy w podstawowymi jego uprawnieniami;
 2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracownika wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
 3. wydawać pracownikom potrzebne materiały  i narzędzia pracy, a także niezbędne z punktu widzenie przepisów bhp odzież i obuwie robocze, ochronne i sprzęt ochrony osobistej;
 4. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym wyposażenie pomieszczeń pracy w zbiorowe  środki ochrony zdrowia oraz ich sprawność i właściwe stosowanie;
 5. zapewniać pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy:
 1. w warunkach gorącego mikroklimatu, gdy wartość wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC;
 2. przy pracach na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC;
 3. na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 25o C.
 1. zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno- sanitarne  oraz niezbędne środki higieny osobistej, a także środki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 1. prowadzić w czasie pracy szkolenie pracowników w zakresie bhp;
 2. poddawać  pracowników, na swój koszt, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;
 3. informować pracowników o występujących w zakładzie pracy zagrożeniach zdrowia lub życia, ryzyku zawodowym, a także o wynikach badań czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy;
 4. zapewniać, aby prace, przy których  istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, były wykonywane przez co najmniej 2 osoby w celu zapewnienia asekuracji- wykaz takich rodzajów prac stanowi załącznik nr 1 regulaminu pracy.

§ 10

 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.
 2. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
 1. znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym
 2. wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie  poleceń przełożonych;
 3. dbać o  należyty  stan maszyn  urządzeń  narzędzi i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy;
 4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone mu środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem;
 5. poddawać się wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
 6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o  zauważonym w zakładzie  pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
 7. dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie;
 8. zachować w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, handlowe oraz organizacyjne zakładu, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę- szczegółowy katalog informacji stanowiących tajemnicę służbową stanowi załącznik nr 2 regulaminu pracy;
 9. przestrzegać ustalonego czasu pracy;
 10. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku.

§ 11

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie eliminuje zagrożenia pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie o tym przełożonego. Za czas niewykonywania pracy z tego powodu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 12

 1. Przydziału prac dokonuje bezpośredni przełożony pracownika.
 2. Jeżeli przed końcem ustalonego czasu pracy pracownik wykonał przydzieloną mu pracę lub z jakichś przyczyn nie może wykonywać pracy, obowiązany jest niezwłocznie zgłosić fakt braku pracy lub niemożności jej wykonania bezpośredniemu  przełożonemu, który podejmie odpowiednią decyzję co do wykorzystania pozostałego czasu pracy.
 3. Bezpośredni przełożony pracownika odpowiada za dostarczenie pracownikowi lub właściwie używanie przez niego niezbędnych do wykonywania pracy materiałów i środków pracy oraz za ich rzetelne rozliczenie.

§ 13

 1. Pracownik przychodząc do pracy zobowiązany jest ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności.
 2. Pracownik ma obowiązek stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinie rozpoczęcia pracy znajdował się na swoim stanowisku pracy.
 3. Pracownik powinien stawiać się do pracy w pełni sprawny fizycznie i psychicznie. O swoim złym samopoczuciu, mającym wpływ na bezpieczeństwo pracy, pracownik powinien niezwłocznie powiadomić przełożonego.

§ 14

Czas pracy powinien być wykorzystywany wyłącznie na świadczenie pracy. Samowolne przerwy w pracy, jej opóźnione rozpoczęcie lub wcześniejsze zakończenie stanowią  naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 15

 1. Wyjście w czasie pracy poza teren zakładu pracy, a także przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy poza godzinami prac – wymaga pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego i jest ewidencjonowane na portierni lub w Dziale Kadr i Administracji.
 2. Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy bez zgody jego bezpośredniego przełożonego stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 16

1. Każdy pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonych mu pomieszczeń i ich wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu, dokumentów, pieczęci, środków pieniężnych oraz uporządkowanie miejsca pracy, a w szczególności do:

 1. właściwego zabezpieczenia pieniędzy i papierów wartościowych;
 2. właściwego zabezpieczenia dokumentów zawierających tajemnicę państwową, służbową lub gospodarczą oraz druków ścisłego  zarachowania i pieczęci;
 3. zamknięcia pomieszczeń w których pracuje, w tym zabezpieczenia przed otwarciem okien i otworów wentylacyjnych;
 4. sprawdzenia, czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia, w tym grzejniki i grzałki, które włączone być powinny oraz czy zostały odłączone od sieci;
 5. utrzymania czystości i porządku w miejscu pracy.
 1. Za wykonanie czynności określonych w ust. 1 odpowiedzialni są:
 1. pracownicy- na swoich stanowiskach pracy i w stosunku do powierzonego mienia;
 2. bezpośredni przełożony – w miejscu swojej pracy i w miejscach pracy podległych pracowników;
 3. pracownik, który jako ostatni opuszcza pomieszczenie;
 4. pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu – w pomieszczeniach nie zamkniętych;
 5. osoba sprzątająca – w pomieszczeniach wyznaczonych do sprzątania.
 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wymienionych w ust. 1 i 2 sprawuje pracodawca lub osoba przez niego upoważniona.

§ 17

Czyszczenie narzędzi, maszyn i urządzeń oraz  porządkowanie miejsca pracy powinny być przeprowadzane w ciągu 15 minut przed zakończeniem pracy.

 

III. Czas pracy

 

§ 18

Czas pracy należy w pełni wykorzystać na pracę zawodową.

§ 19

 1. Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień w 4 -miesięcznym okresie rozliczeniowym. Nie dotyczy pracowników zatrudnionych w Systemie Pracy Zmianowej z 3- miesięcznym okresem rozliczeniowym.
 2. Praca w godzinach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
 3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

§ 20

 1. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy w zakładzie:
  1. I zmiana – 600 – 1400 lub 700 – 15 00;
  2. II zmiana – 1400 – 2200 lub 1500 – 2300;
  3. III zmiana – 2200 – 6 00 lub 2300 – 700;
 2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy ( I i II wariant) w poszczególnych komórkach organizacyjnych ustala pracodawca po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami  związkowymi.
 3. W zależności od potrzeb, dopuszcza się możliwość pracy w innych godzinach po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami  związkowymi.

§21

 1. Praca w zakładzie może być zarządzana przez  pracodawcę w zależności od potrzeb na jedną, dwie lub trzy zmiany oraz w ruchu ciągłym.
 2. W ruchu ciągłym, jak również w innych uzasadnionych przypadkach może być stosowany system pracy zmianowej.

§ 22

 1. Za czas rozpoczęcia  pracy uważa się rozpoczęcie pracy na stanowisku pracy, a za  zakończenie
 2. Przesuwanie pracowników ze zmiany pierwszej na drugą, z drugiej na trzecią, z trzeciej na pierwszą lub z drugiej na pierwszą powinno się odbywać zgodnie z harmonogramem zmian w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 3. Pracownikowi przysługuje 15- minutowa przerwa wliczona do czasu pracy.
 4. Czas rozpoczynania i zakończenia przerwy śniadaniowej dla:
  1. I zmiana – od 1000 – 1015;
  2. II zmiana – od 1800 – 1815;
  3. III zmiana – od 200 – 215;

§ 23

Przy pracach, które ze względu na  technologię produkcji nie mogą być wstrzymane (praca w ruchu ciągłym), może być stosowany system pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin.

§ 24

 1. W komórkach organizacyjnych, w których ze względu na stosowany proces technologiczny wymagana jest całodobowa obsługa urządzeń tj.: Wydział Produkcji Pektyny i Koncentratów, Wydział Technicznego Utrzymania Ruchu może być stosowany System Pracy Zmianowej polegający na obsłudze urządzeń przez co najmniej cztery zespoły pracujące w układzie trzech zmian w ciągu doby.
 2. Czas pracy w Systemie Pracy Zmianowej nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w 3- miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 3. Wprowadza się następujący system dokonywania zmian:
  • 3 dni pracy na pierwszej zmianie,
  • 1 dzień wolny od pracy,
  • 3 dni pracy na trzeciej zmianie,
  • 1 dzień wolny od pracy,
  • 3 dni pracy na drugiej zmianie,
  • 1 dzień wolny.
 1. W Systemie Pracy Zmianowej czas pracy podlega rozliczeniu w czterech okresach rozliczeniowych obejmujących cztery okresy po 3 miesiące.
  1. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w każdym roku kalendarzowym w dniu 1 stycznia, a kończy w 31 marca,
  2. Drugi okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 30 czerwca,
  3. Trzeci okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 września,
  4. Czwarty okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 października, a kończy dnia 31 grudnia.
 1. Terminy okresów rozliczeniowych są jednolite dla wszystkich zespołów.
 2. W okresie rozliczeniowym 16-to tygodniowym występują 4 cykle pracy obejmujące po 4 tygodnie, natomiast w okresie 4 tygodniowym 1 cykl pracy.
 3. Pracownicy zatrudnieni w Systemie Pracy Zmianowej  w każdym okresie rozliczeniowym (3 miesiące) otrzymują taką ilość dni wolnych aby została zachowana zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy tj. 40 godzin na tydzień.
 4. Dni wolne od pracy, o których mowa w pkt.7, wyznacza każdemu pracownikowi kierownik komórki organizacyjnej z góry przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.
 5. Rozkład czasu pracy, o którym mowa w pkt. 8, po uwzględnieniu dni wolnych stanowi indywidualny harmonogram pracy danego pracownika. Rozkład czasu pracy w harmonogramie pracownika nie może przewidywać pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracę danego pracownika można zaplanować tylko w ramach jego nominalnego czasu pracy przypadającego na dany okres rozliczeniowy.

 1. Praca pracowników zatrudnionych w Systemie Pracy Zmianowej odbywa się w oparciu o harmonogramy czasu pracy tworzone na pełne okresy rozliczeniowe. Zmianę  indywidualnego harmonogramu czasu pracy, w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, uzasadniają wyłącznie następujące okoliczności:
   1. Nieprzewidziana nieobecność pracownika w pracy powodująca konieczność zapewnienia zastępstwa na jego stanowisku pracy spowodowana w szczególności:
 1. 1.chorobą pracownika,
 2. 2.urlopem, o którym mowa w art. 1671 Kodeksu pracy,
 3. 3.skorzystaniem przez pracownika z prawa do dnia wolnego, o którym mowa w art. 188 Kodeksu pracy.
  1. Rozwiązanie  z pracownikiem umowy o pracę w trakcie trwania  okresu rozliczeniowego, skutkujące koniecznością  zapewnienia zastępstwa  na jego stanowisku oraz
  2. Inne okoliczności powodujące konieczność zapewnienia zastępstwa pracownika podczas  jego nieobecności w pracy.
 1. Pracownicy zatrudnieni w Systemie Pracy Zmianowej będą informowani o wymiarze dni wolnych od pracy tzw. „Z” w poszczególnych okresach rozliczeniowych z wyprzedzeniem 1 miesiąca przez kierownika wydziału.
 1. Pracownikom zatrudnionym w Systemie Pracy Zmianowej urlopu wypoczynkowego udziela się w dniach, w których w obowiązującym pracownika harmonogramie czasu pracy wyznaczona została praca.
 2. Do urlopu wypoczynkowego udzielonego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 nie wlicza się dni wolnych od pracy, zgodnie z obowiązującym harmonogramem oraz dni wolnych tzw. „Z”.

§ 25

 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin zawartych między godziną 2200 a godziną 600 dnia następnego.
 2. Niedziela oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedziele lub święto uważa się  pracę wykonywaną pomiędzy 600 w tym dniu a 600 dnia następnego.
 3. Dniem wolnym z tytułu 5-dniowego  tygodnia pracy jest sobota.

 

IV. Nieobecność w pracy

 

§ 26

 1. Niniejszy rozdział normuje tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy, udzielania zwolnień od pracy i urlopów oraz sposobu ewidencji nieobecności w pracy i zasad zastępowania pracowników nieobecnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowania mają przepisy zakładowego układu zbiorowego pracy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§27

 1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej, pracownik powinien uprzedzić swojego przełożonego.
 2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
 3. W razie nie stawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności nie później niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
 4. W razie nieobecności w pracy w związku z:
  1. niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźne;
  2. chorobą członka rodziny pracownika, wymagającej sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

§ 28

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności;

 1. wypadek lub choroba  powodująca niezdolność do pracy lub izolacja z powodu choroby zakaźnej;
 2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki;
 3. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8;
 4. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy;
 5. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin po zakończeniu podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny.

§ 29

Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 30

W trybie i na zasadach określonych przepisami prawa, pracodawca obowiązany jest zwolnić  pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu:

 1. przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych, albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy;
 2. prowadzenie działalności statutowej w Związkach Zawodowych, pełnienie funkcji radnego, ławnika;
 3. wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę lub działające Związki Zawodowe
 4. stawienia się na wezwanie organów administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium do spraw wykroczeń, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzeniem postępowania kontrolnego.

§ 31

 1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela kierownik komórki organizacyjnej, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
 2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w pkt.1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
 3. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Przerwy na wniosek pracownicy mogą być udzielane łącznie.
 4. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli  obydwoje rodzice pracują zwolnienie należy się jednemu z nich.

§ 32

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy na czas obejmujący:
  • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy
  • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

§ 33

 1. Pracodawca na umotywowany wniosek pracownika może mu udzielić urlopu bezpłatnego.
 2. Jeżeli urlop bezpłatny ma trwać ponad 30 dni, pracownik obowiązany jest przed jego rozpoczęciem rozliczyć się z zakładem.

§ 34

 1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. Plan urlopu podaje się do wiadomości pracowników najpóźniej w dniu 1 grudnia roku poprzedzającego urlop.
 2. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby upoważnionej na karcie urlopowej.
 3. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
 4. Część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych oraz przeszkolenia wojskowego przez okres do trzech miesięcy, urlopu macierzyńskiego – pracodawca obowiązany jest  udzielić w terminie późniejszym.
 5. Nie wolno przesuwać zaległego urlopu poza 31 marca następnego roku kalendarzowego.

§ 35

 1. Nieobecności i czas ich trwania oznacza się w liście obecności i innych stosownych dokumentach.
 2. Wszelkie dowody nieobecności, wyjaśnienia, podania, wnioski i pisma dotyczące spraw kadrowych gromadzone są we właściwych aktach.
 3. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określone w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

§ 36

Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona na piśmie wyznacza pracownika zastępującego osobę nieobecną.

 

V. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w zakresie przestrzegania obowiązku trzeźwości.

 

§ 37

 1. Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości w czasie pracy i na terenie zakładu.
 2. Realizacja tego obowiązku polega na:
  1. niedopuszczaniu do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, albo jeżeli uzasadniają to inne okoliczności;
  2. surowym reagowaniu na przypadki spożywania alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy;
  3. niezwłocznym zgłaszaniu pracodawcy faktu podejrzenia spożycia alkoholu przez pracownika;
 1. Pracownik ma obowiązek na wezwanie pracodawcy lub osób przez niego upoważnionych poddać się kontroli trzeźwości.
 1. W przypadku odmowy poddania się kontroli trzeźwości uznaje się, że pracownik jest nietrzeźwy.
 2. Na żądanie pracownika kontroli trzeźwości może dokonać policja.
 3. Pracownik może zażądać badania krwi.
 4. Pracownik ma prawo żądać przeprowadzenia badania swojego stanu trzeźwości, jeśli wymaga tego interes prawny pracownika.
 5. Za stan nietrzeźwości uznaje się poziom powyżej 0,2 promila alkoholu we krwi.

§ 38

Osoba prowadząca kontrolę trzeźwości pracownika sporządza protokół, który powinien zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej naruszenie obowiązku trzeźwości lub informację ogólną o zgłoszeniu;
 2. określenie miejsca i czasu zgłoszenia;
 3. dane osobowe pracownika podejrzanego o naruszenie obowiązku trzeźwości oraz opis sposobu i okoliczności naruszenia tego obowiązku;
 4. krótki opis czynności podejmowanych w trakcie postępowania;
 5. wykaz udowodnionych naruszeń obowiązków pracowniczych przez każdego z pracowników z osobna;
 6. wskazanie dowodów;
 7. datę sporządzenia protokołu, czas prowadzenia postępowania, czytelne podpisy osoby sporządzającej protokół i osób podejrzanych o naruszenie obowiązku trzeźwości;
 8. załączone dowody, w tym protokoły przesłuchań i wyniki badań zawartości alkoholu.

§ 39

 1. Koszty badania trzeźwości ponosi pracodawca.
 2. Jeżeli stwierdzono stan nietrzeźwości, obowiązek poniesienia kosztów badania i kosztów bezpośrednio z tym związanych ciąży na pracowniku.

§ 40

W trakcie wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie bhp pracownicy powinni być zapoznawani ze skutkami prawnymi naruszania obowiązku trzeźwości na terenie ZPOW „Pektowin”.

 

VI. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz palenia tytoniu

 

§ 41

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

§ 42

 1. W ZPOW „Pektowin” obowiązują szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.
 2. Szkolenia wstępne –  przeprowadzane jest wg programów opracowanych dla poszczególnych wydziałów oraz magazynów i obejmuje:
 1. instruktaż ogólny, który przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktykę zawodową;
 2. instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku i obejmuje pracowników nowo zatrudnionych, pracowników przenoszonych na inne stanowiska, studentów odbywających praktyki i uczniów odbywających praktyki. Instruktaż prowadzony jest przez osobę kierującą pracownikami. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy musi przejść instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym stanowisku.
 3. szkolenie podstawowe odbywa się w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia  pracy według opracowanych programów dla grup pracowniczych i kończy się egzaminem sprawdzającym. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia oraz wydaje zaświadczenie o odbytym szkoleniu;
 4. kopię zaświadczenia dołącza się do akt osobowych pracownika;
  1. Szkolenia okresowe odbywają wszyscy pracownicy zgodnie z opracowanymi programami dla grup pracowniczych.
 5. szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowniczych należy prowadzić w formie instruktażu raz na trzy lata;
 6. szkolenia okresowe dla pracodawców, osób kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści), konstruktorów, pracowników inżynieryjno- technicznych, pracowników służb bhp oraz pracowników administracyjno- biurowych należy prowadzić w formie kształcenia kierowanego, instruktażu w okresie raz na 6 lat. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia oraz wydaje zaświadczenie o odbytym szkoleniu;
 7. kopię zaświadczenia dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 43

 1. W ZPOW „Pektowin” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 2. Miejsca, w których dopuszczalne jest  palenie tytoniu wyznacza pracodawca odrębnym zarządzeniem.

§ 44

 1. Wykaz prac, które mogą być wykonywane wyłącznie na pisemne polecenie pracodawcy lub osób upoważnionych –  stanowi załącznik nr 3 regulaminu pracy.
 2. Wykaz stanowisk pracy, na których osoby zatrudnione winny spełniać wymagania kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych – stanowi załącznik nr 4 regulaminu pacy.
 3. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych –  stanowi załącznik nr 5 regulaminu pracy.
 4. Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej – stanowi załącznik nr 6 regulaminu pracy.

§ 45

 1. Pracownikowi przydziela się nieodpłatnie odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych w zakładowej tabeli norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej.
 2. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.
 3. Niestosowanie przez pracownika przydzielonej mu odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej uznaje się za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
 4. Pracownikowi przydzielane są środki higieny osobistej w ilości i na zasadach ustalonych w zakładowej tabeli przydziału  środków higieny osobistej.

 

VII. Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia

 

§ 46

 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych otrzymują wynagrodzenie za dany miesiąc płatne 28 dnia miesiąca.
 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych otrzymują wynagrodzenie za dany miesiąc płatne 28 dnia miesiąca.
 3. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.
 4. Wynagrodzenie wypłacane jest przez kasę zakładu oraz, za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, na rachunek oszczędnościowy.
 5. Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:
 1. Zaliczki pieniężne udzielone  pracownikowi;
 2. Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 3. Kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy;
 4. Inne należności, na potrącenia których pracownik wyraził zgodę.

 

VIII. Rodzaje prac wzbronionych kobietom

 

§ 47

 1. W ZPOW „Pektowin” nie wolno zatrudniać kobiet, a w szczególności kobiet w ciąży, przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykazy prac wzbronionych kobietom.
 2. Wykaz prac wykonywanych w ZPOW „Pektowin”, przy których nie wolno zatrudniać kobiet –  stanowi załącznik nr 7 regulaminu pracy.

 

IX. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych i za szkodę wyrządzoną pracodawcy

 

§ 48

 1. Każdy pracownik powinien rzetelnie wykonywać obowiązki pracownicze i przestrzegać obowiązujących u pracodawcy regulaminów, zarządzeń i instrukcji – ich nieprzestrzeganie może spowodować konsekwencje dopuszczalne prawem.
 2. Szczególnie ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych jest:
  1. Złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi, maszyn, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy;
  2. Nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczanie bez  usprawiedliwienia;
  3. Stawianie się do pacy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywanie alkoholu w czasie pracy lub na terenie ZPOW „Pektowin”
  4. Wnoszenie na teren ZPOW „Pektowin” alkoholu;
  5. Zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy;
  6. Niewykonywanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i są zgodne z zasadami bhp;
  7. Niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników;
  8. Nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż.;
  9. Ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy, określonych w załączniku nr 2 regulaminu pracy;
  10. Dokonanie rażącego nadużycia wobec pracodawcy, w szczególności w zakresie ochrony jego interesów i mienia;
  11. Popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w czasie pracy, na terenie ZPOW „Pektowin”;
  12. Wyrządzenie  pracodawcy szkody umyślnej lub wynikłej z nie zachowania należytej staranności;
  13. Rażące naruszenie regulaminu pracy albo innego regulaminu, instrukcji lub zarządzenia obowiązującego pracowników;
  14. Kradzież mienia stanowiącego własność ZPOW „Pektowin”.
   1. Naruszenia określone w pkt. 2 mogą stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy.
   2. W razie dopuszczenia się naruszeń określonych w pkt.2 pracodawca może także;
 1. Zwrócić na piśmie uwagę pracownikowi, że dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych lub obowiązującego u pracodawcy regulaminu, instrukcji lub zarządzenia i przestrzec go, że dalsze ich naruszanie może spowodować rozwiązanie stosunku pracy lub zastosowanie kary porządkowej;
 2. Zastosować w trybie określonym poniżej jedną z kar przewidzianych w regulaminie pracy;
 • Karę upomnienia
 • Karę nagany
 • Karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub ppoż. opuszczenie pracy bez  usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy; 

Zasady postępowania w przypadku nałożenia na pracownika kary;

 1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika;
 2. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia;
 3. Kary stosuje pracodawca i zawiadamia o tym  pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia;
 4. Pracownika należy poinformować o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego zgłoszenia;
 5. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika;
 6. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w  ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu;
 7. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. Pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika organizacji związkowej może uznać karę za niebyłą przed upływem terminu;
 8. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

§ 49

 1. Pracownik odpowiada za szkodę wyrządzoną pracodawcy wg obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników.
 2. Przekazania pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się dokonuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego pracodawca lub inna osoba do tego upoważniona.
 3. Okresowych kontroli stanu powierzonego i innego mienia dokonują osoby pisemnie do tego upoważnione przez pracodawcę, sporządzając ze swych czynności odpowiedni protokół.
 4. Postępowanie w sprawie ustalenia odpowiedzialności za szkodę i jej wysokość wszczyna niezwłocznie pracodawca, sporządzając z prowadzonych czynności odpowiedni  protokół, który zawiera:
 1. Dane osoby prowadzącej postępowanie, dane osoby podejrzanej o wyrządzenie szkody, osoby zobowiązanej do pieczy nad mieniem lub osoby, która przejęłą za to mienie odpowiedzialność materialną oraz dane osoby zgłaszającej szkodę;
 2. Czas trwania postępowania
 3. Opis szkody i miejsca jej zaistnienia;
 4. Określenie podejmowanych czynności;
 5. Ustalenia co do winy;
 6. Wskazanie dowodów;
 7. Załączenie wskazanych dowodów i protokołów przesłuchań;
 8. Wnioski lub decyzje personalne;
 9. Zalecenia profilaktyczne.

X. Inne postanowienia

 

§ 50

1. Pracownikom, którzy poprzez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się do należytego wykonywania zadań ZPOW „Pektowin” mogą być przyznawane nagrody i  wyróżnienia.

 1. Nagroda pieniężna;
 2. Pochwała pisemna;
 3. Dyplom uznania.

2.  Nagrody i wyróżnienia przyznaje pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 51

Postanowienia regulaminu pracy dotyczące obowiązku trzeźwości i konsekwencji prawnych jego naruszania stosuje się odpowiednio do używania narkotyków i innych podobnie działających środków odurzających.

§ 52

1. Pracownik ma prawo wynosić poza teren zakładu przedmioty stanowiące własność pracodawcy tylko na podstawie dokumentów wystawionych przez przełożonego zgodnie z odrębnymi poleceniami i zarządzeniami wewnętrznymi.

2. Pracownikowi nie wolno wnosić na teren zakładu ani wynosić poza teren zakładu materiałów i surowców używanych w procesie technologicznym ZPOW „Pektowin”.

3. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

XI. Postanowienia końcowe

 

§ 53

1. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawuje pracodawca.

2. Każdy pracownik ma prawo złożyć przełożonemu zawiadomienie o naruszeniu regulaminu pracy. Treść zawiadomienia jest wyjaśniana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

§ 54

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu pracy tracą moc wszystkie sprzeczne z jego postanowieniami – dotychczas wydane – zarządzenia i instrukcje oraz dotychczasowy regulamin pracy ZPOW „Pektowin” wprowadzony Zarządzeniem nr 10 z dnia 25 kwietnia 1997 roku.

§ 55

Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu pracy wymagają dla swej ważności formy pisemnej aneksu, którego treść jest ustalana i wprowadzana w życie w trybie przewidzianym dla samego regulaminu.

§ 56

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie.

 


Załącznik nr 1

Wykaz rodzajów prac w ZPOW „Pektowin” Jasło, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby

 

 1. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny z co najmniej 1 pracownikiem.
 2. Prace w pomieszczeniach,  w których występują gazy lub pary trujące, żrące albo duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.
 3. Prace związane z:
 • Montażem i demontażem studzienek, stacji pomp wodnych przy głębokościach większych niż 2 metry;
 • Odmulaniem i pogłębianiem ścieków zbiorników wodnych

4. Prace przy obsłudze autoklawów przemysłowych.

5. Prace związane z konserwacją i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi samojezdnych.

6. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych (poza stałymi stanowiskami pracy) albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem i wybuchem.

7. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1kV bezpieczników, żarówek i świetlówek.

8. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych  lub ich części znajdujących się pod napięciem.

9. Prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i w dołkach monterskich.

10. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 metrów w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

11. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2 metry.

12. Prace operatorów sprężarek chłodniczych, prace przy napełnianiu instalacji amoniakiem oraz wykonywane przy komorach chłodniczych, gdy drzwi do tych komór otwierane są tylko z zewnątrz.

13. Inne prace wymagające pisemnego polecenia.

 


 

Załącznik nr 2

Wykaz informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy

Na podstawie § 11 regulaminu pracy tajemnicę pracodawcy w rozumieniu art. 100 § 1 pkt. 4 Kodeksu pracy są:

Wydział Produkcji Win

 • Składy recepturowe win;
 • Informacje dotyczące stosowanych parametrów technologicznych;
 • Informacje dotyczące zużycia surowców na jednostkę produktu gotowego;
 • Informacje dotyczące prowadzonych prac badawczych oraz wyników analiz jakości surowców i produktów.

Wydział Produkcji Enzymów i Przetworów Owocowo-Warzywnych

 • Składy recepturowe napoi i produktów owocowo-warzywnych;
 • Rejestr i charakterystyki posiadanych szczepów produkcyjnych i archiwum szczepów;
 • Składy pożywek binokularnych i produkcyjnych;
 • Instrukcje technologiczne procesów biosyntezy;
 • Informacje dotycząc prowadzonych prac badawczych oraz wyników analiz jakości surowców i produktów;
 • Informacje dotyczące zużycia surowca na jednostkę produktu gotowego.

Wydział Produkcji Pektyny

 • Instrukcje technologiczne procesu produkcji pektyny wysokoestryfikowanej (procesu zakwaszania, ekstrakcji, deestryfikacji, procesów koagulacji, przemywania i oczyszczania pektyny);
 • Instrukcja technologiczna procesu produkcji pektyny aminowanej;
 • Schemat technologiczny linii obróbki alkoholowej (procesów koagulacji, odtłaczania oraz amidacji pektyny);
 • Schemat technologiczny procesu regeneracji spirytusu;
 • Informacje dotyczące prowadzonych prac badawczych oraz ich wyników, jak również wyniki analiz jakości surowców i produktów;
 • Informacje dotyczące wydajności linii technologicznej i stosowanych parametrów technologicznych w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego;
 • Informacje dotyczące zużycia surowca na jednostkę wyrobu gotowego;
 • Informacje dotyczące szczegółów budowy urządzeń wchodzących w skład  linii pektynowej oraz materiałów użytych do ich budowy.

Wydział Energetyczny

 • Informacje dotyczące zabezpieczenia magazynu amoniaku i linii przesyłowych.

Zakładowy Ośrodek Obliczeniowy

 • Bazy danych w formie elektronicznej oraz z poszczególnych zakresów;
  1. Księgowego (wielkość danych zaksięgowanych na poszczególnych kontach księgowych stanowiących obraz finansowy firmy)
  2. Płacowego (kartoteki płacowe pracowników, listy płac, PIT-y informacje o uzyskanych przez płatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, dane o pracowniku oraz deklaracje miesięczne zawarte w programie PŁATNIK oraz elektroniczna wymiana informacji z ZUS-em);
  3. Handlowego (dane przedstawiane w różnych ujęciach dotyczące wielkości sprzedaży, teleadresowa baza danych o odbiorcach)
  4. Direct-bank ( wyciągi i stany kont bankowych, operacje płatnicze dokonywane na kontach ZPOW „Pektowin”);
  5. Dostępu do sieci zewnętrznej (sposobu dostępu do danych o firmie zawartych na stronie internetowej ZPOW „Pektowin”, treść korespondencji odbieranej i wysyłanej drogą elektroniczną);
  6. Innych obszarów działania (archiwa zawierające dane z lat ubiegłych ze wszystkich systemów, zawartość listów, opracowań i analiz);
  7. Informacje dotyczące pozostałych działów firmy przewidzianych do komputeryzacji.

Dział Rachuby Płac

 • Dane osobowe zawarte w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS;
 • Kartoteki zarobkowe
 • Oświadczenia o dochodach rodzina zawarte w dokumentach do zasiłków rodzinnych;
 • Dane osobowe zawarte w PIT-ach;
 • Sprawozdania GUS;
 • Oświadczenia podatkowe.

Dział Kadr i Administracji

 • Akta osobowe pracowników;
 • Zasoby archiwalne zakładu;
 • Informacje dotyczące Obrony Cywilnej oraz procedury działania na wypadek zagrożeń nadzwyczajnych.

Dział Handlowy

 • Informacje dotyczące danych teleadresowych kontrahentów ZPOW „Pektowin”;
 • Wielkość i struktura sprzedaży dla poszczególnych odbiorców;
 • Indywidualne warunki współpracy z poszczególnymi odbiorcami (ceny, terminy, rabaty, płatności);
 • Informacje dotyczące wielkości zadłużenia poszczególnych odbiorców;
 • Informacje dotyczące nakładów marketingowych ogółem i na poszczególnych odbiorców,
 • Informacje dotyczące ogólnej wartości i struktury sprzedaży w ujęciu innym niż roczne,
 • Informacje dotyczące planowanych działań marketingowych, polityki cenowej i rabatowej mających formę dokumentów pisemnych
 • Informacje dotyczące reklamacji produkowanych przez ZPOW „Pektowin” wyrobów.

Dział Organizacyjno- Prawny

 • Informacje dotyczące treści: regulaminu pracy, zakładowego układu zbiorowego pracy, Statutu Spółki, instrukcji bhp i przeciwpożarowych, zarządzeń i poleceń;
 • Informacje dotyczące pozwów, pism kierowanych do sądu i innych organów orzekających oraz organów ścigania;
 • Informacje dotyczące windykacji należności oraz umów handlowych;
 • Informacje dotyczące stanu prawnego Spółki;
 • Protokoły z posiedzeń statutowych organów Spółki;
 • Protokoły i materiały komisji przetargowych;
 • Dokumenty własności intelektualnych Spółki oraz dokumenty licencyjne Spółki.

Księgowość Finansowa

 • Stan środków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych;
 • Informacje dotyczące  obrotów z poszczególnymi kontrahentami, rabaty, prowizje, ceny;
 • Listy płac – wysokość wynagrodzeń;
 • Sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, informacje o obrotach firmy i wyniku finansowym;
 • Adresy i numery kont bankowych klientów;

Księgowość Materiałowa

 • Informacje dotyczące  stanu zapasów magazynowych;
 • Dokumentacja magazynowa;
 • Arkusze spisu z natury.

Zespół Analiz Finansowych i Kontroli Wewnętrznej

 • Plan kontroli wewnętrznej i protokoły z kontroli wewnętrznej;
 • Plan inwentaryzacji i protokoły z inwentaryzacji;
 • Plany produkcyjno- finansowe;
 • Normy produkcyjne i dokumenty wynikowego zużycia surowców i materiałów;
 • Relacje ekonomiczno- finansowe;
 • Wskaźnik finansowe;
 • Wykonanie produkcji i sprzedaży,
 • Kalkulacje wstępne i wynikowe wytwarzanych produktów;
 • Rentowność sprzedawanych wyrobów i usług.

 

 


 

Załącznik nr 3

Wykaz prac w ZPOW „Pektowin” Jasło, które mogą być wykonywane wyłącznie na pisemne polecenie pracodawcy lub osób przez niego upoważnionych

Wykaz prac wykonywanych na pisemne polecenie;

 • Prace z użyciem otwartego ognia np. spawanie, cięcie, lutowanie, nagrzewanie itp. – poza stałymi stanowiskami;
 • Prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studniach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub niewielkie rozmiarami otwory, lub jest w inny sposób utrudnione;
 • Prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych  lub uziemionych w taki sposób, że  żadne z uziemień – uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;
 • Prace przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodów na wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych w przesyłkach krzyżujących drogi kolejowe, wodne i kołowe;
 • Prace przy remontach lub wymianie pomp głębinowych, zaworów, rurociągach i zbiornikach niebezpiecznych środków chemicznych;
 • Prace przy rurociągach sprzężonego  powietrza o nadciśnieniu roboczym równym lub większym do 50 kPa, wymagających demontażu elementów sprężarki;
 • Prace na rurociągach wody, pary wodnej, sprężonego powietrza o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od 50 kPa wymagających demontażu armatury lub odcinka rurociągu albo naruszenia podpór i zawiesin rurociągów;

 


 

Załącznik nr 4

Wykaz stanowisk pracy w ZPOW „Pektowin”, na których osoby zatrudnione winny spełniać wymagania kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji energetycznych

1. Eksploatacja

Wydział – stanowisko pracyE- eksploatacjaWykonywane czynnościGrupa urządzeń- rodzaj
Palacz kotłowyEObsługa, konserwacjaGr.2-1,2,5,6,7,10
Maszynista urządzeń chłodniczych i sprężonego powietrzaEO,K,NGr.2-5,6,7,10
Ślusarz remontowy w kotłowniEO,K,NGr.2-1,2,5,6,7
Monter instalacji i sieci cieplnych oraz gazowychEO,K,N"Gr.2-2,6,7,10
Gr.3-5,6,8,10"
Pompowy ujęcia wodyEO,KGr.2-6,7,10
Mechanik aparatury kontrolno- pomiarowejEO,K,N,M, AKP"Gr.1-3 inst do 1kV
Gr. 2-10
Gr. 3-10"
Elektryk, elektromechanik, elektromonterEO,K,N,M, AKPGr. 2-1,3,5,7,9,10
"Obsługa: wyparek, kolumn, rektyfikacji, ekstraktorów, pomp, sprężarek, myjek, wentylatorów, autoklawów, suszarni gazowych, pasteryzatorów, suszarni pektyny, przyborów gazowych w laboratoriach, urządzeń chłodniczych, fermentatorów, wymienników ciepłaE"OGr.2-1,24,5,6,7,10
Gr.3-6,10
Konserwacja- naprawa-montaż ( dotyczy ww. urządzeń)EK,N,MGr.2-1,2,4,5,6,7

2. Dozór

Wydział – stanowisko pracyD- dozór
E- eksploatacja
Wykonywane czynnościGrupa urządzeń- rodzaj
Kierownik Wydziału EnergetycznegoDObsługa, konserwacja,
Naprawa, montaż

Aparatura kontrolno pomiarowa
Gr.1-2,3,5,7,9,10
Gr.2-1,2,4,3,5,6,7,8,10
Gr.3-5,6,8,10
Mistrz ds. energetycznychDObsługa konserwacja
Naprawa, montaż
Gr.2-1,2,4,5,6,7
Gr.3-5,6,8
Mistrz warsztatu elektrycznegoD+EO,K,N,M,,AKPGr.1-2,3,5,7,9,10
Mistrz kotłowni i chłodniD+EO,K,N,AKPGr.2-1,2,4,5,6,7,8,10
Mistrz komórki pomiarów i automatykiD+EO,K,N,AKPGr. 2-10
Gr. 3-10
Kierownik Wydziału Produkcji Win
Mistrz rozlewni Wydziału Produkcji Win
DO,KGr. 2-4,5,10
Kierownik Wydziału Produkcji Pektyny i Koncentratu
Zastępca Kierownika Wydziału
Mistrz ds. utrzymania ruchu
Mistrz zmianowy
DO,K,N
O,K,N
K,N,M
O,K
Gr.2-4,6,10


Gr.3-8

Gr.2-4,6,10

Gr.3-8
Kierownik Wydziału Enzymów
Zastępca Kierownika Wydziału Enzymów
Mistrz Zmianowy
DO,K
O,K
O,K
Gr.2-4,5,6,7,10
Kierownik Wydziału Przetworów Owocowo-Warzywnych
Zastępca Kierownika Wydziału
Mistrz zmianowy
DO,K
O,K
O,K
Gr.2-4,10
Kierownicy LaboratoriówDOGr.3-6
Kierownik Działu Remontowego
Mistrz Działu Remontowego
DK,N,M
K,N,M
Gr.2-1,4,5,6,7

 


 

Załącznik nr 5

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w ZPOW „Pektowin” Jasło

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części:

 • Prace w wykopach przy remoncie instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach produkcyjnych i na zewnątrz;
 • Remont instalacji technologicznych w pomieszczeniach produkcyjnych;
 • Prace wewnątrz komór paleniskowych kotłów, walczaków kotła, lejów zasypowych;
 • Prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem oraz w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części pod napięciem;
 • Prace przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych urządzeniach lub uziemionych w taki sposób, że żaden z uziemiaczy nie jest widoczny z miejsca pracy;
 • Prace remontowe i spawalnicze w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych:

 • Prace wewnątrz wszystkich zbiorników i silosów na terenie zakładu, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach;
 • Prace w kanałach i studzienkach kanalizacyjnych;

Prace przy użyciu i transporcie materiałów niebezpiecznych;

 • Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące lub duszące;
 • Prace przy rozładunku cystern kolejowych z kwasów na bocznicy kolejowej;
 • Transport i przemieszczanie materiałów niebezpiecznych na terenie zakładu;
 • Prace przy napełnianiu instalacji chłodniczej amoniakiem;
 • Prace związane z magazynowaniem materiałów niebezpiecznych.

Prace związane z wykorzystaniem urządzeń ciśnieniowych;

 • Obsługa ciśnieniowych urządzeń technicznych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu i ograniczonemu dozorowi technicznemu;

Prace na wysokości

 • Wszystkie prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi, za wyjątkiem przypadków, gdy powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 metra pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi lub wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika prze upadkiem z wysokości.

 


 

Załącznik nr 6

Wykaz praz w ZPOW „Pektowin” Jasło wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

 • Prace przy obsłudze suwnic zdalnie sterowanych
 • Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych
 • Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych
 • Prace maszynistów i kierowców drezyn motorowych;
 • Prace nastawiacza, ustawiacza i manewrowego na zakładowej bocznicy kolejowej;
 • Prace kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości 12 metrów;
 • Prace przy liniach niskich, średnich i wysokich napięć;
 • Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu;
 • Prace konserwacyjne dźwigów i suwnic.

 


 

Załącznik nr 7

Wykaz  prac w ZPOW „Pektowin” Jasło wzbronionych kobietom

Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała:

 1. Wszystkie prace, przy których najwyższa wartości obciążenie pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekracza 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej – 20 kJ/min.;
 2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
  • 12 kg przy pracy stałej;
  • 20 kg przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

3. Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych, itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

 • 50 N – przy pracy stałej (5 kG);
 • 100 N- przy pracy dorywczej  (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej 10 kG);

4. Ręczne przenoszenie pod górę – po pochylniach, schodach, itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość 5 metrów- ciężarów o masie przekraczającej:

 • 8 kg przy pracy stałe;
 • 15 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w ciągu zmiany roboczej);

5.  Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:

 • 50kg przy przewożeniu na taczkach jednokołowych;
 • 80kg przy przewożeniu na taczkach 2,3 i 4 kołowych;
 • 300kg przy przewożeniu na wózkach po szynach;

Wyżej podane dopuszczalne masy towarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu  nie przekraczającym:

 • 2% przy pracach polegających na przewożeniu ciężarów o masie nie przekraczającej 50 kg na taczkach jednokołowych i przewożeniu ciężarów o masie nie przekraczającej 80kg na wózkach 2,3 i 4 kołowych;
 • 1% przy przewożeniu ciężaru o masie nie przekraczającej 300 kg na wózkach na szynach;

W przypadku przewożeni ciężarów po powierzchni nierównej masa ciężarów wymienionych w pkt. „e” nie może przekroczyć 60% wielkości podanej w punkcie „e”.

6. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

 • Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą;
 • Prace wymienione w pkt. „b”, „c”, „d”, „e”, jeżeli występują przekroczenia ¼ określonych w nich wartości;
 • Praca w pozycji wymuszonej;
 • Praca w pozycji stojące łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

Praca w hałasie – kobietom w ciąży zabroniona jest praca:

 • W środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas, mierzony zgodnie z Polskimi Normami przekracza 65 dB;
 • Każda praca w warunkach narażenia na drgania w ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.
 1. Praca przy monitorach ekranowych – kobietom w ciąży zabroniona jest praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.
 2. Praca poniżej gruntu i na wysokości – kobietom w ciąży zabroniona jest:
 • Praca na wysokości poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem) oraz wchodzeniem i schodzeniem po klamrach i drabinach;
 • Prace w wykopach i zbiornikach otwartych.

3. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi – kobietom w ciąży i okresie karmienia zabroniona jest:

 • Prace wewnątrz zbiorników i kanałów;
 • Prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego np. gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie awarii, prace z materiałami wybuchowymi, itp.

Zaloguj się do swojego konta poniżej

Wypełnij pola poniżej, żeby założyć konto

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.